นายกฯ ชี้แจงจัดงบปี 66 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท บอกมุ่งประโยชน์ประชาชนสูงสุด

นายกฯ ชี้แจงจัดงบปี 66 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท บอกมุ่งประโยชน์ประชาชนสูงสุด

เมื่อวันที่31 พค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศปละฟื้นฟู เศรษฐกิจ

โดยยืนยันว่า การดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยได้กำหนดแนวทางการจัดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน อาทิ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเป็นต้น

โดยน้อมนำหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกด้าน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

โดยจะใช้งบประมาณตามแผนงานอย่างบูรณาการ รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ และจัดสวัสดิการที่จำเป็นเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตลอดจนการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม และไม่ซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

ขณะที่การเงินโดยรวมขณะนี้ยังมีเสถียรภาพ แต่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบาง จากปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ร้อย 0.50

นอกจากนี้ สถานการณ์เงินด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ จำนวน 230,926.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 3.15 เท่าต่อหนี้ต่างประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนเสร็จสิ้นการชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลขึ้นกราฟิกพร้อมรับฟังสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วน #สร้างไทยไปด้วยกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้เวลาในการชี้แจงกว่า 1 ชั่วโมง

#สื่อเถื่อนข่าว #นายกประยุทธชี้แจงจัดงบปี66วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท