จะนะรักษ์ถิ่น รุกคืบ ขอข้อมูลโยธาฯ …เปลี่ยนผังเมือง เกรงลักไก่ ดันนิคมฯ

จะนะรักษ์ถิ่น รุกคืบ ขอข้อมูลโยธาฯ …เปลี่ยนผังเมือง เกรงลักไก่ ดันนิคมฯ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รุกคืบ ส่งหนังสือขอข้อมูลต่อโยธาธิการจังหวัด ถึงการปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมในอำเภอจะนะ เกรงจะมีการเปลี่ยนเพื่อตอบสนองโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น อำเภอจะนะ นำทีมโดยนายรุ่งเรือง ระหมันยะ แกนนำเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือ ขอข้อมูลข่าวสารการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ต่อโยธาธิการจังหวัดสงขลา

โดยระบุว่า สืบเนื่องจากในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทราบว่าทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการเสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565

โดยในข้อสรุปการประชุมมีการเสนอให้ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ) เพื่อดำเนินการให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

และโครงการใดๆที่ต้องชะลอจากมติ ครม.14 ธันวาคม 2564 ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้พร้อมไปกับการศึกษา SEA ทั้งนี้ให้นำการทำประชามติ มาเป็นแนวทางหลักเพื่อการตัดสินใจต่อไป

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน ได้ติดตามใช้สิทธิมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอจะนะและร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่มาโดยตลอด

ทั้งผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดทำจนกระทั่งเสร็จสิ้นและมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 ทางเครือข่ายฯ จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการมีมติให้มีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

จะทำให้วิถีชีวิตของชุมชนและพื้นที่ที่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เป็นเขตชนบทและเกษตรกรรมต้องถูกรุกรานด้วยอุตสาหกรรมและทำลายลงจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนดีได้ดังเดิม หากมีการกำหนดให้สามารถประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่สีเขียวเขตชนบทและเกษตรกรรม และชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงประสงค์ขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอสอบถามข้อมูลคำชี้แจง และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

โดย ขอให้ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนการวางและแผนการดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ผังเมืองรวมชุมชนจะนะ และหรือผังเมืองอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ปัจจุบันมีการดำเนินการในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และผังเมืองรวมชุมชนจะนะอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไร

และขอคัดถ่ายเอกสารการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน

โดย น.ส.ปิยวรรณ ชูนวล หน.กลุ่มงานวิชาการผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการจังหวัด เป็นตัวแทนรับหนังสือ จากเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และจะเร่งรัดสรุปข้อมูลตอบกลับตามคำร้องขอ

#สื่อเถื่อนข่าว #SEA #นิคมอุตสาหกรรมจะนะ #เปลี่ยนผังเมือง