เครือข่ายกะเหรี่ยงประท้วง หวั่นวิทยาลัยสื่อสารผิดทาง

เครือข่ายกะเหรี่ยงประท้วง
หวั่นวิทยาลัยสื่อสารผิดทาง
————
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรณีที่ได้มีการนำเสนอภาพวัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอที่ไม่เหมาะสมในระหว่างขบวนพาเหรดกีฬาสี

โดยผศ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ เลขาธิการเครือข่ายฯได้กล่าวถึงเนื้อหาในหนังสือระบุว่า จากการที่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนภาย กิจกรรมแสดงเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดต่อต้านยาเสพติดโดยการนําเสนอภายใต้ชื่อว่า Karen และข้อความที่ ปรากฏบนเพจการท่องเที่ยว&การโรงแรม วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ผศ.สุวิชาญกล่าวว่า หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวออกมาผ่านสื่อโซเชี่ยล ทําให้สมาชิกชุมชนปกาเกอะญอในประเทศไทยจํานวนมากรู้สึกไม่สบายใจกับภาพที่ถูกนําเสนอในขบวนพาเหรด เกิดการวิพากวิจารณ์ถึงไม่เหมาะสม และมีข้อแสดงความห่วงใยที่อาจถูกสื่อสารทําให้เกิดความหมายในทางเชิงลบได้

เช่น ภาพผู้หญิงเดินถือปืน ภาพผู้ชายถือมีดเชือดคอไก่ ภาพผู้หญิงเดินถือบ้องกัญชา ภาพผู้ชายเดินถือมวนยาสูบ เป็นต้น ภาพเหล่านี้อาจจะสื่อและตอกย้ำมายาคติทางสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้ 1) สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีความป่าเถื่อน รุนแรง 2) สื่อถึง วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์พัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ 3) สื่อถึงกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพวกซ่องสุมอาวุธเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

เลขาธิการเครือข่ายฯกล่าวว่าทั้ง 3 ประเด็นนี้ เป็นเรื่องเปราะบาง ที่กลุ่มชาติพันธุ์ถูกตีตรามาโดยตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และในยุคศตวรรษที่ 21 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้มีการพยายามสื่อสาร สร้างความเข้าใจนําเสนอข้อมูลวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในเชิง สร้างสรรค์

รื้อถอนความคิด ความเชื่อเดิมที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้องเป็นธรรม บนฐานการ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเทศไทยอย่างสันติ จนสาธารณะชนเริ่มเข้าใจแก่นแกน คุณค่า ความหมายและโลกทัศน์ที่แท้จริงของวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“พวกเรามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง เกรงว่าจะเป็นการผลิตซ้ำ ตอกลิ่มภาพลักษณ์ที่เป็นทางอคติ และมายาคติทางชาติพันธุ์สู่สาธารณะอย่างไม่มีวันจบสิ้น และจะ เป็นการหักล้างบางสิ่งที่เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ พยายามขับเคลื่อนมุ่งหวังให้เกิดการอยู่ร่วม อยู่รอด บนฐานทุนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างสงบสุข มาโดยตลอด”นายสุวิชาญ กล่าว

เลขาธิการเครือข่ายฯกล่าวว่า เพื่อความสบายใจขอให้ ดําเนินการดังนี้ 1. ขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงวัตถุประสงค์เจตนาที่แท้จริงของการ นําเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในครั้งนี้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

2. ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลบภาพที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความไม่สบาย ใจต่อสมาชิกชุมชนกะเหรี่ยง
3. ในการจัดกิจกรรมหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ขอให้มีการศึกษาข้อมูล และปรึกษาหารือกับเครือข่ายฯ

ทั้งนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รับหนังสือและน้อมรับความผิดพลาดโดยยอมรับว่า ไม่ได้มีการศึกษารายละเอียดของวัฒนธรรมให้ลึกพอ ทำให้การนำเสนอภาพออกมาทำให้เกิดความเข้าใจผิด และพร้อมทำตามข้อเรียกร้องทุกประการ

#สื่อเถื่อนข่าว #เครือข่ายกะเหรี่ยงประท้วงวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ #วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ #เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม