กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อบริษัท ซีพีเอฟ ฯ ร้องทุกข์…ราคาตกต่ำจนขาดทุน ขอให้ช่วย…

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อบริษัท ซีพีเอฟ

ร้องทุกข์ราคาตกต่ำจนขาดทุน ขอให้ช่วย

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อบริษัท ซีพีเอฟ ภาคใต้ตอนล่างร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับผู้บริหาร CPF หลังเปลี่ยนรูปแบบเกษตรพันธสัญญาจากจ้างเลี้ยงเป็นประกันราคา ทำให้ราคาไก่ที่จะขายคืนราคาตกต่ำจนขาดทุน จึงวอนเร่งช่วยเหลือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ตัวแทนเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)จากจังหวัดพัทลุงและสงขลา นำโดยนายธนศักดิ์ เกตแก้ว เดินทางมาร่วมตัวกันที่หน้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พร้อมแผ่นป้ายข้อความเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีค่าตอบแทนที่น้อยมากของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อตามหลักเกณฑ์การประกันราคาของบริษัทซีพีเอฟฯ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ทางบริษัทช่วยเหลือ หลังจากได้มีการปรับหลักเกณฑ์การเลี้ยงจากเดิมเป็นการจ้างเลี้ยง ซึ่งต้นทุนนั้นจะอยู่กับทางบริษัทฯ

แต่เมื่อมาเปลี่ยนเป็นหลักเกณฑ์การประกันราคา ทำให้ต้นทุนตกอยู่กับผู้เลี้ยงในขณะที่การซื้อ ไก่คืน ของบริษัทฯนั้นกลับลดลงอยู่ที่ตัวละ 7-8 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุน จึงอยากจะเรียกร้องให้บริษัทประกันราคาไก่เป็นที่ตัวละไม่ต่ำกว่า 12 บาท เพื่อให้ผู้เลี้ยงอยู่ได้

ด้านนายนันตชัย ไกรรอด ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน )ได้ออกมารับมอบหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ โดยระบุว่าจะมีการหารือร่วมกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้

นายธนศักดิ์ เกตแก้ว เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อจากจังหวัดพัทลุง ระบุว่า ด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน ) ปัจจุบันประสบปัญหารายได้ตกต่ำจากการประกอบกิจการ หลังจากบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรพันธสัญญา

จากเดิมระบบโครงการจ้างเลี้ยงเปลี่ยนเป็นระบบประกันราคา ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดราคาต้นทุนในการผลิตเกือบทั้งหมด เช่น ราคาลูกไก่ ราคาอาหาร และอื่น พร้อมทั้งกำหนดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์ ไก่คืน

จากการกำหนดราคาของต้นทุนผลิตที่สูงและการกำหนดราคารับซื้อที่ไม่มีความสมดุล จึงเป็นเหตุให้รายได้ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเดิมและต่ำกว่ามาตราฐานเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องแบกรับภาระความเสี่ยงการลงทุนทั้งหมด

ประกอบกับปัจจุบันตันทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีใช่ต้นทุนที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงานค่าแกลบ ค่าบำรุงรักษา และค่าโสหุ้ยอื่นๆ สูงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งภาระการชำระหนี้ธนาคารจากการก่อสร้าง

แต่ผลประกอบการรายได้จากการเลี้ยงไก่เนื้อรุ่นแรกแบบประกันราคาน้อยมาก ซึ่งเกษตรกรทุกคนยอมรับว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่กล่าวมา เกษตรกรบางรายอาจจะต้องถึงกับเลิกกิจการ เพราะเมื่อผลตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และขายกิจการออกไปหักลบกลบหนี้ธนาคารที่กู้มาลงทุนในการก่อสร้างโรงเรือน

กลุ่มเกษตรกรจึงได้ร่วมหารือขอให้บริษัท รับทราบถึงปัญหาและหามาตรการในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวให้กับเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อของท่าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ใด้อย่างสมดุล สมกับการได้ร่วมส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยบริโภคในนามของบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยเกษตรกรยืนยันว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะยกระดับการเคลื่อนไหว เนื่องจากราคาที่ได้รับนั้นเป็นราคาที่ขาดทุน

#สื่อเถื่อนข่าว  #กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อบริษัท_ซีพีเอฟ_ร้องทุกข์ราคาตกต่ำจนขาดทุน #เกษตรพันธสัญญา #กลุ่มเลี้ยงไก่CP #เกษตรพันธสัญญากับบริษัทซีพีเอฟ